Pozvánka k šetření 10.4.

 

Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice

Městský obvod Pardubice I

ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

U Divadla 828, 530 02  PARDUBICE

                                                                                               V Pardubicích dne 19. 3. 2012

 

Statutární město Pardubice, zastoupené na základě pověření Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské nám. 1, 533 21 Pardubice

 

Občanské sdružení Zelená pro Pardubicko, Bartoňova 831, 530 12 Pardubice

 

Občanské sdružení Chráníme stromy, Dašická 425, 530 03 Pardubice

 

Sdružení pro ekologii – Mikulovice, Mikulovice 50, 530 02 Pardubice

 

 

 

            Úřad městského obvodu Pardubice I jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle § 75, odst. 1, písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ČR
ve znění pozdějších předpisů

 

nařizuje ústní jednání

ve smyslu ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

spojené s ohledáním místa samého

 

v úterý  10. 4. 2012, v 10:00 hodin

sraz účastníků u budovy České pošty Pardubice II v ulici Palackého v Pardubicích

 

ve věci investiční akce „Transformace multimodálního prostoru – předprostor nádraží ČD Pardubice – projektové dokumentace“, č.j.: ÚMOI/5576/2011/ODŽ-3/25/Ber, ve věci posouzení nutnosti kácení dřevin dle inventarizace dřevin z ledna 2012

 

V případě nepřítomnosti si může účastník řízení zvolit zmocněnce, který se pro zastupování prokazuje plnou mocí a vystupuje jménem zastoupeného, dle § 33 a 34 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

 

 

 

 

                                                                                                               Hana Pechmanová 

                                                                            vedoucí odboru dopravy a životního prostředí