Žádost investora proti nečinnosti

02.04.2012 01:44

 

 
 
Sp. zn.: SÚ 18536/2012/Bo
.j.: MmP 21094/2012 Pardubice, dne 27.3.2012
Vyizuje: Bobková Jana, tel.:+420466859161
oprávnná úední osoba
328.00,A /10

S00BX00I79YI
SDLENÍ
Magistrát msta Pardubic, stavební úad, jako stavební úad píslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona
. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje v souladu s ustanovením § 70 odst. 2 zákona . 114/1992 Sb., o
ochran pírody a krajin, ve znní pozdjších pedpis, že spolenost
Sallerova výstavba - Alpha s. r.o., I 25033379, Obchodní zóna 266, Otvice, 431 11 Jirkov 1,
kterou zastupuje Ing. Miroslav Trejdl Inženýrská, realitní a znalecká kancelá, Škroupova 561, 530
03 Pardubice 3
(dále jen "žadatel") dne 14.3.2012 podala žádost ve vci:
Obchodní budovy pednádraží III, Pardubice
na pozemcích. p.. 180/13, 1796/7, 1798/2, 1800/5, 1767/6, 1795/16, 1769/1, 1795/18, 1803/6, 1800/2,
1798/1, 1796/4 v katastrálním území Pardubice.
Jana Bobková
referent stavebního úadu
Obdrží:
Obanské sdružení Zelená pro Pardubicko, I 22665641, IDDS: 4phvnrw
Sdružení pro ekologii - Mikulovice, I 26661110, Václav Pršek, Stakova .p. 50, Mikulovice, 530 02
Pardubice 2
Obanské sdružení Chráníme stromy, IDDS: 7iw7qzh
Obanské sdružení Zele svta o.s., Soukenická .p. 2082, 110 00 Praha 1