Teze iniciativy Přírodní Park Červeňák

18.04.2018 12:17

Poslali jsme panu primátorovi i zastupitelům teze, podle kterých chceme dále postupovat v naší iniciativě za získání bývalého vojenského území pro pardubickou veřejnost.

Co v tezích je? Zkráceně  jde o tyto principy

  • Červeňák jako veřejnosti otevřené přírodní území pro relaxaci
  • Červeňák jako komunikační spojnice pro pěší a cyklisty
  • Červeňák jako historicky významná lokalita
Podporujeme město v jeho snaze získat celé území na pravém břehu formou bezúplatného
převodu a jsme ochotni tuto věc kdykoli deklarovat i vůči státním orgánům jako iniciativa, která
spojuje (nejen) pardubické občany a kteří mají zájem na veřejném využití prostoru.
B. Při přípravě dokumentů města, které se týkají budoucího využití tohoto území, se chceme
účastnit formou předkládání návrhů i oponentury dokumentů.
C. Aktivní účast na tvorbě studií a koncepčních materiálů - Jsme ochotni se účastnit práce na
řešitelských workshopech nebo některými našimi členy i přímo v řešitelském týmu studie
D. Jsme ochotni se i nadále podílet na koordinaci veřejné podpory občanských, sportovních a
jiných subjektů záměru získání a využití prostoru, např. Klub přátel Pardubic, kluby vojenské
historie, sportovní kluby (orientační běh, vodáci), skauti, ekologické iniciativy.
E. Preferujeme, aby byla zpracována co nejdříve územní studie využití tohoto prostoru podle
stavebního zákona, a to bez ohledu na to, zda armáda takovou studii vyžaduje.
F. Navrhujeme, aby město jako výraz svého jednoznačného zájmu o veřejné využití, deklarovalo
armádě závazek nekomerčního využití po mnohem delší období, než o kterém se dosud
jednalo, tedy více než uvažovaných 10 let.
G. Rozdílné názory naší iniciativy a současného vedení města na podobu a vedení silničních
komunikací nevnímáme jako překážku spolupráce, neboť konfrontaci různých představ a
názorů na budoucí podobu území považujeme v této fázi naopak za přirozenou.
  • Podporujeme město v jeho snaze získat celé území na pravém břehu formou bezúplatného převodu a jsme ochotni tuto věc kdykoli deklarovat i vůči státním orgánům jako iniciativa, která spojuje (nejen) pardubické občany a kteří mají zájem na veřejném využití prostoru.
  • Při přípravě dokumentů města, které se týkají budoucího využití tohoto území, se chceme účastnit formou předkládání návrhů i oponentury dokumentů, aktivní účast na tvorbě studií a koncepčních materiálů. Jsme ochotni se účastnit práce na řešitelských workshopech nebo některými našimi členy i přímo v řešitelském týmu studie
  • Jsme ochotni se i nadále podílet na koordinaci veřejné podpory občanských, sportovních a jiných subjektů záměru získání a využití prostoru, např. Klub přátel Pardubic, kluby vojenské historie, sportovní kluby (orientační běh, vodáci), skauti, ekologické iniciativy.
  • Preferujeme, aby byla zpracována co nejdříve územní studie využití tohoto prostoru podle stavebního zákona, a to bez ohledu na to, zda armáda takovou studii vyžaduje.
  • Navrhujeme, aby město jako výraz svého jednoznačného zájmu o veřejné využití, deklarovalo armádě závazek nekomerčního využití po mnohem delší období, než o kterém se dosud jednalo, tedy více než uvažovaných 10 let.
  • Rozdílné názory naší iniciativy a současného vedení města na podobu a vedení silničních komunikací nevnímáme jako překážku spolupráce, neboť konfrontaci různých představ a názorů na budoucí podobu území považujeme v této fázi naopak za přirozenou.

Celý text  najdete zde